SĄVOKOS

Svetainė – internetinė parduotuvė visimarskineliai.lt, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu –http://visimarskineliai.lt;

Paskyra – Vartotojo registravimosi Svetainėje rezultatas, kurio pasekoje sukuriamas jo asmeninius duomenis ir naudojimąsi Svetainės paslaugomis saugojantis Vartotojo profilis;

Svetainės visimarskineliai.lt nuorodos – tai nuorodos Facebook, Google+, Twitter, Pinterest, Youtube ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Svetainę ir joje teikiamas paslaugas, bei dalinimąsi Svetainės Vartotojų paviešintu turiniu;

Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;

Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos Vartotojams naudojantis Svetaine;

Slapukai (angl. cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į Vartotojo kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį Vartotojui besilankant Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta Vartotojo įrenginį.

Naujienlaiškiai – tai elektroninio pašto laiškai su specialiais pasiūlymais ar naujausia informacija apie prekes, siunčiami vartotojams, kurie yra patys užsiprenumeravę šią paslaugą elektroninėje parduotuvėje visimarskineliai.lt.

Mūsų interneto svetainės lankytojų duomenis renkame laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų susijusių teisės aktų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Privatumo politika nustato Vartotojo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo tvarką ir principus. Kitais atvejais remiamasi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir su juo susijusiais teisės aktais.

Vartotojai Svetainėje nurodydami savo Asmens duomenis, sutinka, kad elektroninė parduotuvė visimarskineliai.lt juos valdys ir tvarkys šioje Privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

Vartotojai užsiregistravę svetainėje yra laikomi susipažinę ir su šia Privatumo politika.

Su Privatumo politika galima susipažinti pakartotinai bet kuriuo metu Svetainėje.

Ši Privatumo politika automatiškai taikoma ir Vartotojams, kurie neprisiregistravę naudojasi Svetaine, kiek tai leidžia Svetainės bendrosios taisyklės.

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS, SAUGOJIMAS, NAUDOJIMAS

Asmenys, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo elektroninio pašto adresą, sugalvotą Vartotojo vardą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriama Paskyra, kurioje Vartotojas gali nurodyti papildomus Vartotojo Asmens duomenis, tokius kaip vardas, pavardė, šalis, miestas, telefono numeris ir kt. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo Paskyrą su visais joje esančiais duomenimis.

Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje visimarskineliai.lt teikiamas paslaugas.

Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
– teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
– jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Svetainės administratorius vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba dės visas protingas pastangas užtikrinti, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei, kad Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Vartotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti elektroninę parduotuvę visimarskineliai.lt.

Visimarskineliai.lt neatsako jeigu Vartotojo asmens duomenys neteisėtai pakeičiami, atskleidžiami, sunaikinami, Vartotojo tapatybė pavogiama ar kitaip sukčiaujama pasinaudojant Vartotojo pateiktais asmens duomenimis, dėl paties Vartotojo kaltės ar neatsargumo, kuris kilo kaip Privatumo politikos, visimarskineliai.lt bendrųjų taisyklių ar kitų Svetainės taisyklių, ar teisės aktų nesilaikymo pasekmė, taip pat dėl bet kokių trečiųjų asmenų veiksmų.

Jeigu visimarskineliai.lt abejoja Vartotojo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

Vartotojas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Svetainė turi teisę saugoti tiek, kiek tai būtina, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Svetainės administratorius yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotojo, ar jeigu Svetainės administratorius yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo padarytus visimarskineliai.lt bendrųjų taisyklių bei kitų Svetainės taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus arba dingus būtinumui šiuos duomenis saugoti.

DUOMENYS APIE NAUDOJAMUS SLAPUKUS

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas / Galiojimo laikas

PHPSESSID

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti. Jis ištrinamas, kai uždaromas interneto svetainės langas

Įeinant į puslapį / Iki interneto svetainės lango uždarymo

_ga
_gid

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį.

Įeinant į puslapį /

__utma – 2 metai
__utmv – 2 metai
__utmz – 6 mėn.
_ga – 2 metai
_gid – 24 val.

cookieconsent_status

Šis slapukas patvirtina, kad Jūs sutinkate su slapukų naudojimo taisyklėmis.

Paspaudus mygtuką „sutinku“ / 1 metai

ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

Vartotojas suteikia teisę elektroninei parduotuvei visimarskineliai.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas turi teisę:

– bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis prisijungęs prie savo Paskyros;

– pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami. Informacija Vartotojui pateikiama raštu jo nurodytu elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos. Neatlygintinai tokius duomenis Svetainės administratorius teikia Vartotojui kartą per kalendorinius metus.

– pateikęs užklausą Svetainės administratoriui raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Vartotojas nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Svetainės administratorius įsipareigoja pranešti Vartotojui apie jo prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą per 5 dienas nuo šių veiksmų atlikimo dienos.

– nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės registruotis elektroninėje parduotuvėje visimarskineliai.lt.

NAUJIENLAIŠKIAI

Elektroninė parduotuvė siunčia elektroninius laiškus (naujienlaiškius) tik vartotojams, kurie yra patys užsiregistravę naujienlaiškių gavimui. Norėdamas užsiregistruoti naujienlaiškio gavimui Svetainėje, Vartotojas turi įvesti tam skirtose registracijos vietose savo elektroninio pašto adresą ir paspausti mygtuką „Gauti naujienas“.
Naujienlaiškius svetainė siunčia ne dažniau kaip 10 kartų per kalendorinį mėnesį.
Vartotojas gali atsisakyti gauti naujienlaiškius šiais būdais:
– gautame naujienlaiškyje pasirinkti, kad ateityje nebepageidauja gauti elektroninės parduotuvės siunčiamų naujienlaiškių;
– iš Vartotojui priklausančio elektroninio pašto parašyti laisvos formos prašymą elektroniniu paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., kad elektroninio pašto adresas būtų pašalintas iš prenumeratorių sąrašų.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus, kuriuos atlikti elektroninė parduotuvė visimarskineliai.lt turi teisę bet kada, Vartotojai visuomet bus informuoti Svetainėje ir/ar elektroniniu paštu.