Svetainės naudojimo taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1. Taisyklėse vartojamos sąvokos: Pirkėjas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis prekes ar paslaugas elektroninėje Parduotuvėje, kuris pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus gali sudaryti pirkimo-pardavimo sandorius. Pardavėjas – Monikos Baltutienės IĮ. visimarskineliai.lt – elektroninė parduotuvė. Šios Pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – “Taisyklės”) yra juridiškai privalomas dokumentas, kuris nustato Pirkėjo (toliau – “Pirkėjas”) ir Pardavėjo (toliau – “Pardavėjas”) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje (toliau – “visimarskineliai.lt”), Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu. 1.2 Visimarskineliai.lt elektroninėje parduotuvėje užsakytos prekės yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus arba paruoštos iš anksto. 

  1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo momentas

2.1 Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas  e-parduotuvėje, suformavęs prekių krepšelį, nurodęs savo vardą, pavardę ir pristatymo adresą (jei pasirinkta pristatymo funkcija), tikslų pašto kodą (jei pasirinkta pristatymo funkcija), pasirinkęs mokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis. Sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2 Užsakymas pradedamas vykdyti tik po to, kai Pardavėjas savo banko sąskaitoje pamato Pirkėjo apmokėjimą.

2.3  Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje. 

  1. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1 Pirkėjas turi teisę pirkti prekes visimarskineliai.lt elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2 Pirkėjas, pildydamas registracijos formą privalo teisingai nurodyti formoje reikalaujamus duomenis.

3.3 Pirkėjas, naudodamasis visimarskineliai.lt , sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir privalo jų laikytis.

3.4 Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5 Pirkėjas, naudodamasis  visimarskineliai.lt elektronine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų. 

  1. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1  Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis visimarskineliai.lt teikiamomis paslaugomis.

4.2  Pristatyti Pardavėjo užsakytas prekes, nurodytu adresu ir per sutartą pristatymo laikotarpį.

4.3  Jei Pirkėjas bando pakenkti visimarskineliai.lt darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti Pirkėjui galimybę naudotis visimarskineliai.lt arba išskirtinais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.4  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti visimarskineliai.lt veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.5  Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių taisyklių sąlygas. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.

4.6  Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas jo neapmoka per 10 (dešimt) darbo dienų.

4.7  Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą elektroninės parduotuvės registracijos formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Taisyklių 10 skyriuje dėl Asmens duomenų apsaugos nustatytus atvejus.

4.8  Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

4.9 Pirkėjui pristačius nekokybišką, brokuotą ar transportuojant pažeistą prekę ir šiam ją grąžinus, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, skaičiuojamų nuo broko patvirtinimo dienos. 

  1. Prekių pristatymas ir atsiėmimas

5.1  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui per 1-2 darbo dienas nuo prekės pagaminimo (maždaug 2-3 darbo dienos, per kurias prekė pagaminama, išimtinais atvejais prie modelio parašomas tikslus gamybos terminas) pasirinkus visimarskineliai.lt siūlomus pristatymus per paštomatus, per kurjerį, arba per AB „Lietuvos paštas“ nustatytą pristatymo terminą pirmenybinėms registruotoms siuntoms.

5.2 Šie terminai yra preliminarūs, be to, jie netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kitokie terminai taikomi, kai prekės aprašyme buvo paminėtas individualus prekės pristatymo terminas.

5.3 Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus. Pardavėjas neatsako už prekių pristatymo vėlavimo dėl kurjerių ar AB „Lietuvos paštas“ veiksmų, ar Pirkėjui nurodžius netikslius kontaktinius duomenis.

5.4 Prekes mūsų biure, Mokyklos g. 6, N. Akmenė LT85114, gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.  Atsiimant prekes, kai už jas apmokėta išankstiniu pavedimu, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar vairuotojo pažymėjimą). Atsiimant prekes reikia žinoti užsakymo numerį, užsakovą. 

  1. Prekių grąžinimas

6.1 Pirkėjas supranta, kad kai kurie prekės parametrai ar atspalviai gali skirtis nuo realiųjų dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių, todėl Pardavėjas už tai neatsako.

6.2. Prekėms suteikiama garantija, jeigu ji yra taikoma ir nurodyta prekės aprašyme. Jeigu Pardavėjas nenumato garantijos, vadovaujamasi garantiją reglamentuojančiais LR teisės aktais.

6.3 Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB, 1997 m. gegužės 20 d.,  dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti galimybe atsisakyti sutarties, jeigu įgytos kokybiškos prekės buvo gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus arba yra akivaizdžiai pritaikytos tam tikram Pirkėjui (vartotojui). Remiantis šia direktyva bei šių Taisykių 1.2 punktu, užsakytos prekės, kurios yra gaminamos pagal Pirkėjo specialiuosius nurodymus nėra grąžinamos ir (ar) keičiamos.

6.4. Kai grąžinama gauta ne ta prekė ir/ar nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pasiimti tokias prekes (Pirkėjas jas pristato į Pardavėjo prekyvietę)  ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi analogiškų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus.

6.5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

  1. Atsakomybė

7.1 Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių duomenų registracijos formoje Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

7.2 Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei visimarskineliai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

7.3 Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

7.4 Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis visimarskineliai.lt .

7.5 Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Jūs patenkate į šiuos tinklalapius per visimarskineliai.lt esančias nuorodas.

7.6 Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius. 

  1. Informacijos siuntimas

8.1 Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

8.2 Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia visimarskineliai.lt skyriuje “Susisiekti” nurodytu adresu, elektroniniu paštu ar visimarskineliai.lt esančia užklausos forma. 

  1. Baigiamosios nuostatos

9.1 Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė.

9.2 Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. 

  1. Slapukų naudojimo tvarka

10.1 Vykdydami ES direktyvos dėl privatumo ir elektroninių ryšių reikalavimus, pranešame, jog svetainėje naudojame slapukus norėdami suasmeninti turinį ir skelbimus, kad teiktume visuomeninės medijos funkcijas ir galėtume analizuoti savo srautą. Informaciją apie tai, kaip naudojatės svetaine, bendriname su visuomeninės medijos, reklamavimo ir analizės partneriais.